Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami który został otwarty 6 lutego 2020 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

PROCEDURA KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 83

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach jest przeznaczony dla dorosłych mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego:
  1) z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),
  2) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)
 2. Skierowanie
  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach następuje w drodze
  decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum
  Pomocy Rodzinie w Piasecznie, działającego z upoważnienia Starosty
  Piaseczyńskiego.
 3. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu
  Samopomocy w Pęcherach określa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w
  porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. W razie braku
  miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje
  wpisana na listę osób oczekujących.
 4. Osoba zainteresowana
  udziałem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w
  Pęcherach lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy
  społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po wstępnej
  rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostanie ustalony
  termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu
  zamieszkania kandydata.
 5. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca
  chęć korzystania z oferty usług świadczonych przez Środowiskowy Dom
  Samopomocy w Pęcherach zobowiązana jest złożyć we właściwym ośrodku
  pomocy społecznej i następujące dokumenty:
  1) wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury;
  2) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub
  lekarza neurologa, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury;
  3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia o braku
  przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o
  sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie,
  stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury;
  4) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 6. Dyrektor
  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie po otrzymaniu kompletu
  dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji
  administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu
  Samopomocy w Pęcherach, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam
  prowadzonych w formie indywidualnej.
 7. Pierwsza decyzja kierująca
  wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu
  określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco
  -aktywizującego.
 8. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony
  po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem
  Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.
 9. Decyzja Dyrektora
  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie wraz z kserokopią
  dokumentów zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy w
  Pęcherach.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.
 11. Każda
  osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach
  zostaje zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu
  Samopomocy w Pęcherach i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów
  zawartych w powyższych dokumentach.

Kadra ŚDS w Pęcherach nie ustaje w wysiłkach aby zapewnić jak najwyższy poziom terapii i wsparcia naszym uczestnikom. 5 osób uczestniczyło w ostatnich tygodniach w szkoleniach „Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami”. Samodzielność i niezależność jest jednym z głównych celów naszej pracy, zatem temat idealnie się w nie wpisywał.