Konkurs:

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Tytuł projektu:

„Nastrojem na rozwój”-wszechstronna terapia, rehabilitacja i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych prowadzone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSNAW w Milanówku.

 

Termin realizacji projektu:

01.04.2022-31.03.2025

Harmonogram realizacji I etapu projektu:

  • Trening funkcjonowania w środowisku społecznym (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia sportowo-relaksacyjne (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Hipoterapia (od 01.04.2022-31.09.2022)

Celem działań jest prowadzenie zajęć specjalistycznych, podczas których beneficjenci będą nabywać, wzmacniać oraz rozwijać umiejętności i kompetencje niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Zdobywanie samodzielności jest procesem długotrwałym, a zaplanowane działania przybliżają stopniowo każdego beneficjenta do osiągnięcia poziomu optymalnego ze względu na jego niepełnosprawność. Zajęcia odbywają się w placówce prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, tj. w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, przy ul. Piasta 5 w Milanówku. Podczas największego zagrożenia epidemiologicznego będzie możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa beneficjentów i terapeutów. Zajęcia w ramach projektu są prowadzone przez odpowiednio przygotowaną i wykształconą kadrę do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt zakłada realizację zadań mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa Covid-19.

Beneficjentami projektu jest 25 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW w Milanówku. Niepełnosprawność beneficjentów jest orzeczona w następstwie zespołów genetycznych, mózgowe porażenie dziecięce MPD, autyzmu, zespołu Downa, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, zespołów pourazowych, epilepsji, organicznego uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, wodogłowia, niedowładów mięśniowych, zaburzeń rozwojowych, reumatoidalne zapalenia stawów RZS, zespołów pourazowych, spastyczności kończyn, dysfunkcji sprzężonych oraz upośledzenia umysłowego w różnym stopniu. Wszyscy uczestnicy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

 

W związku z tym zostały zaplanowane następujące działania:

 

Trening funkcjonowania w środowisku społecznym

Usprawnienie oraz  utrzymanie osiągniętych umiejętności pozwalających na samodzielne w miarę możliwości funkcjonowanie w społeczeństwie. Wyrobienie zaradności, rozwijanie poczucia własnej skuteczności i  współdziałania w grupie oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności, niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego. Doskonalenie  umiejętności komunikacyjnych i zwiększenie integracji społecznej oraz niwelowanie lęków.

Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną

Zapobieganie regresowi w sferach emocjonalnych, poznawczych i psychospołecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie indywidualnego potencjału i zasobów psychicznych w czynnościach codziennych, umiejętność nawiązywania bliższych relacji z mieszkańcami i pracownikami Domu, wspieranie beneficjentów w sytuacjach trudnych, niwelowanie poczucia izolacji i osamotnienia, umiejętność radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i w sytuacjach stresowych.

Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność.

Dążenie do poprawy jak i praca nad utrzymaniem dotychczas zdobytych umiejętności w następujących sferach funkcjonowania, tj. społecznej, psychicznej, poznawczej i fizycznej, przywracanie utraconej sprawności i zwiększenie samodzielności, podtrzymanie aktywności i zaradności życiowej, rozwijanie i wzmacnianie wytrwałości, kształtowanie niezależności i odpowiedzialności za wykonywane zadania, rozwijanie zdolności artystycznych, a przede wszystkim pewności w działaniu z pozytywnym nastawieniem na rozwój, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia  sportowo-relaksacyjne.

Celem tej formy wsparcia jest poprawa oraz brak pogorszenia w sferze funkcjonowania fizycznego oraz nabytych funkcji ruchowych w  tym: redukcja przykurczy, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, poprawa siły mięśniowej, kontrola postawy ciała i koordynacji ruchowej, kompensacji zaburzonych funkcji, elastyczności mięśni, poprawa funkcji krążeniowo – oddechowych  oraz nauka efektywnej relaksacji  z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19.

Hipoterapia

Przywrócenie uczestnikowi projektu sprawności w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, ze względu na jego stan zdrowia, tj. poprawa stanu fizycznego, psychicznego, społecznego  jak i poznawczego. Zakładamy, że uczestnicy przy zastosowaniu tej formy wsparcia zwiększą swoją umiejętność koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, polepszą kondycję psychiczną (wyciszenie, poprawa nastroju), zwiększą poczucie własnej wartości i pewności siebie, poprawią rozwój psychoruchowy oraz  zmniejszą zaburzenia emocjonalne, nastąpi poprawienie wydolności organizmu i odporności.